Vandaag, 12 juli, is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een sterk Biezenmortel in 2040 door de ondertekening van het Dorpsakkoord Biezenmortel 2023-2040.

(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Dit dorpsakkoord beschrijft op hoofdlijnen hoe het dorp zich in de periode tot 2040 gaat ontwikkelen. Met de ondertekening onderstrepen de partners hun inzet voor de ontwikkeling van Biezenmortel. Het akkoord werd ondertekend door dorpswethouder Maarten van Asten, ontwikkelaars Janssen de Jong projectontwikkeling, Synchroon en Van Wijnen, Coöperatie Biezenmortel, de Beukenhof en stichting De Gemeenschap (De Vorselaer), in bijzijn van burgemeester Theo Weterings. Het akkoord is te bekijken en te downloaden op de pagina Biezenmortel op deze site.

Stappen gezet

Dorpswethouder Maarten van Asten: “Biezenmortel maakt nu ruim 2,5 jaar deel uit van onze gemeente. En in die tijd zijn er al best wat stappen gezet als het gaat om de ontwikkeling van het dorp, en dat is goed. Want mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid van Biezenmortel. Kunnen mijn kinderen in de toekomst nog een woning hier vinden, zijn er voldoende maatschappelijke voorzieningen? Met dit dorpsakkoord, dat als gezamenlijk inspiratie- en ambitiedocument dient, gaan we samen concreet aan de slag om ervoor te zorgen dat Biezenmortel ook in de toekomst een mooie en fijne plek is om te wonen.”

Dorpsvisie

Sinds januari 2021 maakt Biezenmortel onderdeel uit van de gemeente Tilburg. Vooruitlopend op de samenvoeging heeft de gemeente destijds in overleg met vertegenwoordigers uit het dorp een aantal zaken opgepakt. Het door de gemeente Haaren gestarte haalbaarheidsonderzoek naar de vernieuwing van maatschappelijke voorzieningen is afgerond met een ambitiedocument. Daarnaast is op eigen initiatief door Coöperatie Biezenmortel samen met de inwoners een dorpsvisie voor de toekomstige ontwikkeling van Biezenmortel opgesteld. Particuliere grondeigenaren zijn aangespoord om hun concrete plannen aan de gemeente kenbaar te maken.

Dorpsakkoord

In het Dorpsakkoord zijn deze zaken verder uitgewerkt en daarmee ontstaat op hoofdlijnen een beeld over het Biezenmortel van 2040. In het dorp komt een versterkt dorpshart met deels nieuwe voorzieningen zoals een sportfaciliteit en een plek voor dorpsevenementen. De huidige basisschool wordt doorontwikkeld naar een kindcentrum met buitenschoolse opvang. Ook komen er uiteindelijk zo’n 600 nieuwe, duurzame woningen voor jong en oud, goede fietsverbindingen en beter toegankelijk en biodiverser groen.

Stapsgewijs

Het bouwen van ongeveer 600 woningen gebeurt stapsgewijs in de periode 2025-2040. Voor de eerste helft van de woningen willen de initiatiefnemers graag versnellen en in 2030 al klaar zijn. Bij het ontwerpen wordt rekening gehouden met het dorpse karakter van Biezenmortel. Voor zowel het nieuwe dorpshart als de nieuwe woningen wordt door de partijen die nu tekenen het komende half jaar een gezamenlijk ontwikkelkader gemaakt. Dit kader bekijkt de diverse bouwplannen in relatie tot elkaar en maakt inzichtelijk wat er bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, verkeer en natuurcompensatie nodig is. Hierbij worden uiteraard ook Coöperatie Biezenmortel, bewoners, ondernemers en anderen betrokken.

Op 1 januari aanstaande gaat de nieuwe Omgevingswet in. De gemeente maakt dan geen bestemmingsplannen meer, maar Omgevingsplannen. Op basis van het ontwikkelkader wordt er in 2024 een Omgevingsplan Biezenmortel gemaakt. Na vaststelling door de gemeenteraad kan het eerste bouwproject van start. Dat is hoogstwaarschijnlijk een project met ongeveer 50 woningen van Van Wijnen. De uitvoering hiervan gebeurt in fasen. Na de noodzakelijke procedures kan de bouw waarschijnlijk in 2025 van start.

[Bron: persbericht tilburg.nl]